Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

20112

İÇİNDEKİLER
 

MAKALELER

Erkan GÖKSU
Târîh-i Güzîde’ye Göre Sâmânîler / 151-174

Bilâl AKTAN
Divanu Lügâti’t-Türk’te Yer Alan Kelime Grubu Kuruluşundaki Özel Adlar / 175-184

İlhan AKSOY
Chester Projesi’nin Lozan Görüşmeleri Üzerine Etkileri / 186-192

Sema ÖNAL
Kutadgu Bilig ve Mutluluk Ahlâkı / 193-202

Işılay Pınar ÖZLÜK
Türk Kültüründe Giyim ve Klasik Şiire Yansıması / 203-214

Bahtiyar ABDUŞÜKÜROV
Kısasü’l Rabguzi’nin Kelime Hazinesinin İstatistiksel Tahlili / 215-222

Feridun Hakan ÖZKAN
Künhü’l-Ahbâr’da Osmanlı Okçuluğu / 223-238

Metin AKAR
Kaşgarlı Mahmud’dan Şeyh Gâlib’e Uzanan Kültür Köprüsü / 239-242

Orhan Fatih KUŞDEMİR
Cengiz Dağcı’nın “Rüyalarda: Ana ve Küçük Alimcan” Romanında Kırım-Tatar Sözlü Kültürü – Sözlü Kültür Unsurlarının Kimlik Bilinci Oluşturmada Kullanımı / 243-252

Öznur ÖZDARICI
Tanzimat Dönemi Türk Romanında Normal Dışı Davranan Kahramanlar / 253-264

Sevinç EREN
Batı Toroslar Çayır Yaylasındaki Karakoyunlu Düz Dokumalarından Örnekler / 266-273


ÇEVİRİLER

Ğulâm KARİMÎ (Çeviren) V. Savaş YELOK
Natanzî’nin “Müntehabatü’t- Tevârih-İ Muinî” Adlı Eserinde Emir Timur Devri Tarihinin Anlatılması / 281-298


ELEŞTİRİ VE TANITMALAR

Seçil HİRİK
Sema ASLAN DEMİR (2008), TÜRKÇEDE İSTEME KİPLİĞİ: SEMANTİK-PRAGMATİK BİR İNCELEME, Grafiker Yayınları, Ankara. /