Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Tunuslu Hayreddin Paşa’nın Yönetim ve Çağdaşlaşma Düşüncesi

Süleyman Hayri BOLAY

Özet: Tunuslu Hayreddin Paşa, çok iyi yetişmiş, bilgi ve tecrübesiyle kendisini göstermiş, Tunus’ta ve İstanbul’da bürokrasinin en üst kademelerinde çalışmış bir devlet adamıdır. İdarî, iktisadî, hukukî sahada yapılacak reformlarla Osmanlı Devleti ve İslâm dünyasının Avrupa’yı yakalamasının; gelişme ve kalkınmanın önünü kesen halktan, fıkıhtan ve tarihten gelebilecek engellerin kaldırılmasının yollarını açıklamıştır. Fikirlerini, Akvem’ül –Mesâlik fî Ma’rifet-i Ahvâl’il-Memâlik adlı eserinde ve saraya sunduğu lâyihalarda ortaya koymuştur. Fıkhı yenileştirerek modernleşmeyi düşünüyordu. Bu yöndeki düşünceleriyle Namık Kemal’i, Ali Süavî’yi ve Ziya Gökalp’i hazırladı. Türk idareciliğine ve düşüncesine katkısı önemini korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tunuslu Hayreddin, Osmanlı, modernleşme, fıkıh.