Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Türkülerimizde Kadın Süs ve Ziynet Eşyaları

Ülkü KARA DÜZGÜN

Özet: Anonim Türk edebiyatının en geniş sahası olarak telakki edebileceğimiz türküler, geçmişten bugüne Türk kültür tarihinin maddi-manevi mirasını birçok yönüyle günümüze taşıyan verimlerdir. Bu çalışmada türkülerden hareketle Türk kadınının süslenme teknik ve unsurlarını değerlendirilmiştir. Bu yolla edebi metinlerden hareketle toplumun bir cephesine ait sosyolojik yapı değerlendirilmeye çalışılmıştır. İncelenen 1500’ün üzerinde türkü metninden hareketle Türk kadınının oldukça zengin ve çeşitli bir süslenme anlayış ve aracına sahip olduğu anlaşılmıştır. Türk kadınının gelişmiş kılık kıyafet anlayışını bir makalede tamamıyla ele almak mümkün olmadığından sadece Türk kadınının giyim-kuşamının bir parçası olan makyaj ve ziynet eşyaları üzerinde durulmuştur. İncelenecek daha birçok türkü metninden hareketle bu çalışmada yer verilen süs unsur ve makyaj tekniklerine yenilerinin de ekleneceğine kuşku yoktur. Her bir süs malzemesinin kendine özgü kullanım yeri ve şeklinin olduğu da ifade edilmelidir. Türküler üzerinde yapılacak bu nevi çalışmalar Anadolu’ya ve yakın geçmişe kadar üzerinde hüküm sürdüğümüz topraklara nakşettiğimiz sosyolojik ve kültürel değerlerin tespiti ve kayıt altına alınması bakımından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkü, ziynet eşyası, süslenme, makyaj