Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarinda Duygu Bildiren İfadeler

İhsan KALENDEROĞLU-Hatice ARSLAN

Özet: Duygular bireyin kişisel ve sosyal hayatının ayrılmaz parçasıdır. Yabancı öğrencilerin iletişimsel ve kültürel yeterliğe ulaşabilmeleri için duygu bildiriminde sıkça kullanılan dil unsurlarını (ünlem, kalıp sözler, deyim, atasözü, ikilemeler) öğrenmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda ders kitapları birincil kaynak niteliğindedir. Yabancılara Türkçe öğretimi kitaplarında duygu ifadelerine dilimizin zenginliğini yansıtacak düzeyde yer verilmelidir. Bu araştırmada 21 duygu durumu belirlenerek yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde yararlanılan ders kitaplarında duygu durumu bildiren ifadelerin temel ve orta düzey bazında kullanım sıklığını incelemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı çalışmanın verileri doküman analizi yöntemiyle elde edilmiştir. Yedi İklim Türkçe, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe ve Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarının incelenmesi neticesinde toplamda en fazla “üzüntü” duygusuna yer verildiği ve Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarının duygu ifadeleri yönüyle daha zengin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: duygu ifadeleri, ders kitapları, yabancı dil olarak Türkçe