Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

“Bir Osmanlı Kaptanının Bir İngiliz Kızıyla Vuku Bulan Sergüzeşti” Ve “Şark Güneşi Yahut Bir Türk Genci İle Bir İngiliz Kızının İzdivâcı” Nâm Eserlerin Mukâyesesi

Hasan ÇELİK

Özet: Evvel emirde 19. yüzyılda Sorbonne Üniversitesi’nde ders olarak okutulmaya başlanan mukâyeseli edebiyat genel olarak iki eserin, şahsiyetin, edebiyatın veyahut iki nev’in mukâyese edilmesi manasını ihtivâ eder. Mukâyese tabi tutulacak olan unsurlar farklı milletlerin edebiyatından olabileceği gibi aynı edebiyat dairesi içindeki muhtelif metinler de bunlara dâhil edilebilir. Hatta bir şahsiyetin iki eseri ya da o şahsiyetin mizâcı arasındaki farklılıklar bile mukâyese konusu olabilir. Bu çalışmada kullanılacak olan mezkûr eserlerdeki muharrirlerinin Türk ve İngiliz toplumlarına bakışları eserler merkeze alınarak karşılaştırılıp, dönemin içtimâi, siyâsal, durumları tespit edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Emin Nihat, Şamlı Zeki Bey-zâde, Şark Güneşi, Müsameretname, Mukâyeseli Edebiyat